Ochrona danych osobowych


.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
  2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Jadwiga Łacheta.
  3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Tomasza Zarembę, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: tzaremba@alpha-doradztwo.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
    Miejski Ośrodek Kultury przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Miejskiego Ośrodka Kultury i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dane będą mogły być przetwarzane również wtedy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do wykonania umowy lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zależności od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z referatem odpowiedzialnym za jej realizację, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informuję, że niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Placówka przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Posiada Pani/Pan:
Prawo dostępu do danych osobowych – ART. 15 RODO;
Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO;
Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Bartosz Fogt
Data opublikowania 2021-01-28 17:57:06
Ostatnio zaktualizował Grażyna Skrzypczak
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-28 10:46:23
Liczba wyświetleń 1077
Historia zmian ZOBACZ