Struktura organizacyjna - wersja archiwalna


Organami Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. są:

Dyrektor szkoły: Jadwiga Łacheta

Wicedyrektor: Katarzyna Nowak - Pierszalska

Rada Pedagogiczna

Rada Szkoły: Przewodniczący Maciej Borowczak

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania LO: Przewodniczący Jakub Glapa

Samorząd Uczniowski: Przewodniczący Norbert Gryczyński

 

Kompetencje poszczególnych organów określa Statut szkoły.

 

Organizacja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Szkoła funkcjonuje przez cały rok szkolny zgodnie z projektem organizacyjnym.
Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 – do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
Arkusz organizacji szkoły określa: liczbę uczniów w oddziałach, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący, obowiązkowe i dodatkowe zajęcia prowadzone na terenie placówki.
Organizację pracy w ciągu dnia określa plan lekcji ustalony przez dyrektora szkoły.