Statut - wersja archiwalna


 Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. stanowi główny i nadrzędny w stosunku do innych wewnętrznych regulacji prawnych zwanych regulaminami dokument, który jest zgodny z obowiązującym prawem

i ramowym statutem szkoły publicznej zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz stanowi podstawę do opracowania wszelkich regulaminów wewnętrznych, które muszą być z nim zgodne. W skład Statutu Szkoły wchodzą regulaminy ustalone przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 

Rozdział 1
INFORMACJE O SZKOLE
 

Art. 1.

Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. i jest szkołą ponadgimnnazjalną dla młodzieży z ukończonym gimnazjum, kontynuuje także nauczanie w szkole średniej ogólnokształcącej dla młodzieży z ukończoną szkołą podstawową.

Art. 2.

Siedzibą szkoły jest zespół dwóch budynków położonych przy ul. 3 Maja 7 w Grodzisku Wlkp.

Art. 3.

Szkołę prowadzi Starosta Powiatu Grodziskiego Wielkopolskiego, który sprawuje również nadzór w zakresie:

  1. realizacji w szkole lokalnej polityki oświatowej,
  2. kontroli prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem,
  3. kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

Art. 4.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Art. 5.

Czas trwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej wynosi trzy lata, a w szkole ponadpodstawowej – cztery lata.

Art. 6.

Szkoła ponadgimnazjalna może prowadzić klasy z 2 – 4 przedmiotami kierunkowymi, ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, zgodnie z deklaracjami kandydatów (uczniów) i możliwościami Szkoły.

Art. 7.

Szkoła posiada własny ceremoniał, który systematycznie wzbogaca i doskonali.

Art. 8.

Szkoła posiada własną pieśń oraz charakterystyczne dla jej uczniów i tradycji symbole.