Podstawy prawne działania - wersja archiwalna


Podstawy prawne działania,
budżet jednostki w 2006 r.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w:

  1. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
  2. Ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104)
  3. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112)
  4. Programie Wychowawczym szkoły

Środki finansowe przeznaczone na w/w cele w roku 2006 wynoszą 1 879 195 zł.